Roltes-Computers             


             WARUNKI GWARANCJI          

1. Gwarancja wraz z rękojmią obejmuje okres 24 miesięcy od daty sprzedaży .
2. Ujawnione w tym okresie wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie w ciągu 28 dni od daty dostarczenia
    sprzętu do naprawy .
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt ( wszystko co było w zestawie w momencie zakupu
    wraz z opakowaniem )  do siedziby Firmy na własny koszt .
4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji ,
    przechowywania , konserwacji, oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika .
5. Bezpłatnej naprawie nie podlegają także elementy ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
6. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w przypadku :
    - zerwania lub uszkodzenia plomb ,
    - samowolnych napraw i przeróbek ,
    - użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją .
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy w przypadku gdy nie ma możliwości dokonania
    naprawy w ustalonym terminie lub gdy w okresie gwarancji dokonano pięciokrotnej naprawy .
8. Nabywca ma prawo do zwrotu zakupionego sprawnego sprzętu w okresie 5 dni od daty zakupu ,
    otrzymując kwotę będącą jego aktualną wartością, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 
    10 % tej wartości .
9. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek niewłaściwego obsługiwania
    sprzętu oraz wprowadzenia wirusów systemowych .
10. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży , pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna .
11. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane .
 

                                                                        

Zakup sprzętu objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczny
z przyjęciem powyższych warunków.

 

            Powrót